DUAB er et boligselskab, der er dannet af repræsentanter for de uddannelsessøgendes landsorganisationer. Selskabet er stiftet for at sikre, at de unge og uddannelsessøgende kan få indflydelse på, hvorfor, hvordan og hvor der bygges nye boliger. Vores formål er at skabe gode boliger, hvor der er behov for det - primært for unge og uddannelsessøgende, men udover ungdomsboliger også almennyttige boliger og ældreboliger.

Vi har tradition for, at de kommende beboere er med til at udforme nye byggerier. Dette sikres gennem byggebestyrelse med de unge uddannelsessøgende, der i stort og småt bestemmer byggeriets udformning. I DUAB satser vi på at bygge boliger, der giver mulighed for et aktivt og frivilligt samvær samtidig med, at den enkelte beboer kan fravælge samværet, når dette ønskes. Samvær skal være en mulighed og ikke en nødvendighed.

Navn, hjemsted og formål

Medlemskab og kapitalforhold

Boligorganisationens ledelse

Repræsentantskabet

Bestyrelsen

Afdelingernes ledelse

Afdelingsbestyrelsen

Valg af revisor

Årsregnskab

Likvidation

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Boligorganisationens navn er De Unges Almene Boligselskab forkortet DUAB

Stk. 2

Organisationen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2

Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

§ 3

Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2

Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.

Medlemskab og kapitalforhold

§ 4

Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere.

Stk. 2

Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisationens vedtægter til det pågældende medlem.

Boligorganisationens ledelse

Repræsentantskabet

§ 5

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Stk. 2

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og 1 repræsentant for hver afdeling med 1 – 99 lejemål og 2 repræsentanter for hver afdeling med 100 - 999 lejemål, jf. §§ 11 og 15. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

Stk. 3

Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:

 1.  Valg af revisor.
 2. Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.
 3. Boligorganisationens administrations- og byggepolitik.
 4. Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
 5. Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
 6. Boligorganisationens grundkøb.
 7. Boligorganisationens iværksættelse af nyt byggeri.
 8. Nedlæggelse af en afdeling.
 9. Ændring af vedtægterne.
 10. Opløsning af boligorganisationen.
 11. Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000.
 12. Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.

Stk. 4

Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 5

 1. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger:
 2.  Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
 3. Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
 4. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
 5. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 6. Grundkøb.
 7. Iværksættelse af nyt byggeri.
 8. Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
 9. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Stk. 6

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse.

Stk. 7

Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet.

§ 6

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Stk. 2

Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Enten formand eller næstformand skal være beboervalgt

§ 7

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25% af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.

§ 8

Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet, jf. § 7, stk. 1. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan forslag udsendes til dette medlem elektronisk.

§ 9

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.

§ 10

Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2

For at vedtagelse af boligorganisationens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i Stk. 1, 3. og 4. punktum.

Stk. 3

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen

§ 11

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 2 medlemmer af DISfonden og 1 medlem af Danske Elever og Studerendes Kollegieråd forkortet DSK. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.

Stk. 2

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i organisationen. Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen.

Stk. 3

Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
 2. Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.
 3. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
 4. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 4

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen af de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte eller udpegede medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt eller udpeget i. Genvalg og genudpegning kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 5

Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, indtræder den pågældendes suppleant. Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant.

Stk. 6

Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 12

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2

Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 14, stk. 4. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. § 14, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for organisationen.

Stk. 3

Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør. Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren eller direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Dog foretages ansættelse af varmemestre og viceværter for de enkelte afdelinger af bestyrelsen efter indstilling af forretningsfører/direktøren.

Stk. 4

Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse. Er der ansat en forretningsfører eller direktør, kan organisationen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren eller direktøren. Organisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger.

§ 13

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Ud over bestyrelsesmedlemmerne har administrationen adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 3

Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af formanden eller i dennes fravær næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Afdelingernes ledelse

§ 14

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Stk. 2

Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 4. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 6. Eventuelt.

Stk. 3

Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i § 16, stk. 4.

Stk. 4

Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

Stk. 5

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 6

Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. § 16, stk. 3, træffer anden beslutning. Hvis formanden afgår i valgperioden, kan afdelingsbestyrelsen konstituere sig med en ny formand af sin midte. Denne funktionsperiode begrænses af tiden indtil næste ordinære afdelingsmøde, hvor der vælges en ny formand.

Stk. 7

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller når organisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 19, stk. 3, 5. pkt.

§ 15

Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende afdelingsmøder. Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst 7 dage efter afholdelse af et afdelingsmøde.

Stk. 2

Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens beboelseslejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for enhver, der ifølge § 16, stk. 2, har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til at deltage i eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt. nævnte må kun have læseadgang til det digitale værktøj. Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier.

Stk. 3

Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet, at:

 1. Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail.
 2. Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet.

Stk. 4

Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af afdelingsmødet, er det yderligere en betingelse, at:

 1. Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet.
 2. Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for den digitale afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter afdelingsmødet og indtil fristen for afstemning udløber.
 3. Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt.
 4. Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb.
 5. Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægterne.

Stk. 5

Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk. 1.

§ 16

Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 13, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2

Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 13, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3

Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet.

Stk. 4

Efter aftale med en lejer kan materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag, jf. § 16, stk. 3, 4. pkt., udsendes til denne lejer elektronisk.

§ 17

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 2

Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Organisationens ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. De personer, der er nævnt i 1.-3. pkt., har ikke stemmeret.

Stk. 3

Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til afdelingsmødet, har ret til få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens boliglejere senest 1 uge før mødet.

Stk. 4

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, jf. dog § 15. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 5

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Afdelingsbestyrelsen

§ 18

Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.

Stk. 2

Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Stk. 4

Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5

Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6

Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen.

Stk. 7

Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

§ 19

Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

Stk. 2

Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3

Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

Stk. 4

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Stk. 5

Organisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 6

Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk. 7

Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til organisationens ledelse.

Stk. 8

Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

Valg af revisor

§ 20

Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en godkendt revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.

Årsregnskab

§ 21

Regnskabsåret for boligorganisationen og dens afdelinger er kalenderåret

Stk. 2

Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens enkelte afdelinger.

§ 22

Hvis der er ansat en forretningsfører eller direktør, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Stk. 2

Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis der er ansat en forretningsfører eller direktør, underskriver denne også regnskabet.

§ 23

Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Likvidation

§ 24

Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.


Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget af boligorganisationens repræsentantskab

den 2. juni 2022.

(Formandens underskrift)

2024

Referat organisationsbestyrelsesmøde 27. maj 2024
Referat_organisationsbestyrelsesmøde 27._maj_2024

Referat af repræsentantskabsmøde 27. maj 2024
Referat_repræsentantskabsmøde_27._maj_2024
Årsberetning 2023 DUAB

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 14. maj 2024
Referat_organisationsbestyrelsesmøde 14._maj_2024

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 22. april 2024
Referat_organisationsbestyrelsesmøde 22._april_2024

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 8. februar 2024
Referat_organisationsbestyrelsesmøde 8._februar_2024
Bilag_6 Bilag_7.1 Bilag_7.2

2023

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 14. december 2023
Referat_organisationsbestyrelsesmøde_14.december_2023
Bilag punkt 4

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 24. oktober 2023
Referat_organisationsbestyrelsesmøde_24._oktober_2023

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 14. august 2023
Referat_organisationsbestyrelsesmøde_14._august_2023

Referat af repræsentantskabsmøde 23. maj 2023
Referat_repræsentantskabsmøde_23._maj_2023, Årsberetning_2022_DUAB, Nøgletal regnskaber 2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 19. april 2023
Referat_DUAB 19._april_2023

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 9. februar 2023
Referat_DUAB  9._februar_2023

2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 7. december 2022
Referat_DUAB_7._december_2022

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 7. december 2022
Referat_ekstraordinært_repræsentantskabsmøde_7._december_2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 3. november 2022
Referat_DUAB 3._november_2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 13. september 2022
Referat_DUAB 13._september_2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 2. juni 2022
Referat_DUAB  2._juni_2022

Referat af ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 2. juni 2022
Referat_ekstaordinært_repræsemntantskabsmøde_2._juni_2022

Referat af repræsentantskabsmøde 24. maj 2022
Referat_af_repræsentantskabsmøde 24._maj_2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2022
Referat DUAB 21. april 2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 23. marts 2022
Referat_DUAB_23._marts_2022
ESK_Skriftlig orientering pkt 5 23.3

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2022
Referat_DUAB_26._januar_2022
ESK_Skriftlig_orientering_pkt_5

2021

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2021
Referat_DUAB_9._december_2021

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 8. november 2021
Referat_8._november_2021
Bilag punkt 4 Bilag punkt 5 Bilag punkt 6 Bilag punkt 7 ESK DUAB Forslag til samarbejdsaftale 2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. september 2021
Referat_15._september_2021
Bilag_opkvalifivcering_af_afdelingsbestyrelser Bilag_formandsnetværk

Referat af repræsentantskabsmøde 26. maj 2021
Referat_repræsentantskabsmøde_2021
Regnskabsoversigt, Årsberetning

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2021
Referat_DUAB_14._april_2021

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 23. februar 2021
Referat_DUAB_23._februar_2021

2020

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 3. december 2020
Referat af  organisationsbestyrelsesmøde 3._december_2020
Bilag_til_referat_-_renoveringssager

Referat af repræsentantskabsmøde den. 29. oktober 2020
Referat_af_repræsentantskabsmøde_DUAB_29._oktober_2020

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 25. august 2020
Referat_DUAB  25._august_2020
Bilag_til_punkt_4

2019

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 12. december 2019
Referat DUAB 12. december 2019

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 26. august 2019
Referat DUAB 26. august 2019

Referat af repræsentantskabsmøde den. 27. maj 2019
Referat af repræsentantskabsmøde DUAB 27. maj 2019
Bilag til punkt 5

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 8. april 2019
Referat DUAB 8. april 2019

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 28. januar 2019
Referat DUAB 28. januar 2019

2018

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 6. december 2018
Referat DUAB 6. december 2018

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 23. oktober 2018
Referat DUAB 23. oktober 2018

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 4. september 2018
Referat DUAB 4. september 2018

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 12. juni 2018
Referat_DUAB_12._juni_2018

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018
Referat_af_ekstraordinært_repræsentantskabsmøde_DUAB_12._juni_2018

Referat af repræsentantskabsmøde den. 30. maj 2018
Referat af repræsentantskabsmøde DUAB 30. maj 2018

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 10. april 2018
Referat_DUAB_10._april_2018Bilag til punkt 4,  Bilag_til_punkt_6,
Bilag_til_punkt_7,  Bilag_A_til_punkt_8Bilag B_til_punkt_8

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 20. februar 2018
Referat DUAB 20 februar 2018, Bilag til punkt 6

2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 6. december 2017
Referat DUAB 6. december 2017Bilag til punkt 8

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 25. oktober 2017
Referat DUAB 25. oktober 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 22. august 2017
Referat DUAB 22. august 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 29. maj 2017
Referat DUAB 29. maj 2017

Referat af repræsentantskabsmøde den. 29. maj 2017
Referat repræsentantskabsmøde DUAB 29. maj 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 30. marts 2017
Referat DUAB 30. marts 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 21. februar 2017
Referat DUAB 21. februar 2017

2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 1. december 2016
Referat DUAB 1. december 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 12. oktober 2016
Referat DUAB 12. oktober 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 25. august 2016
Referat DUAB 25. august 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 15. juni 2016
Referat DUAB 15. juni 2016

Referat af repræsentantskabsmøde den 26. maj 2016
Referat DUAB 26. maj 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2016
Referat DUAB 9. februar 2016

ButtonTop

2015

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. december 2015
Referat DUAB 10. december 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2015
Referat DUAB 21. oktober 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. august 2015
Referat DUAB 24. august 2015

Referat af repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015
Referat DUAB 28. maj 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 23. april 2015
Referat DUAB 23. april 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar 2015
Referat DUAB 17. februar 2015

ButtonTop


 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2014
Referat DUAB 20. november 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 21. oktober 2014
Referat DUAB 21. oktober 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 9. september 2014
Referat DUAB 9.september 2014

Referat af repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
Referat DUAB 27. maj 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 12. april 2014
Referat DUAB 12. april 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 4. februar 2014
Referat DUAB 4. februar 2014

ButtonTop


2013

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 12. december 2013
Referat DUAB - 12. december 2013

ButtonTop

Opskrivning til DUAB's boliger foregår forskellige steder, afhængig af boligtype og geografisk placering.

Ungdomsbolig - Ældrebolig - Plejebolig - Familiebolig

 

Ungdomsboliger

Opskrivning til ungdomsboligerne sker gennem de regionale indstillingsudvalg for kollegie- og ungdomsboliger gennem boligportalen s.dk.  Hvis du klikker på de enkelte afdelinger, kommer du direkte til det relevante indstillingsudvalg.

Ballerup

Lautrupgård (CIU)

Sportskollegiet (CIU)

Birkerød

Birkerød Kollegiet (CIU)

Helsingør

Kronborg Kollegiet (CIU)

Hillerød

Industri & Håndværker Kollegiet (CIU)

Kolding

Fynsvej (STUDENTKOLDING)

Kolding Ungdomsboliger (STUDENTKOLDING)

København

Frederiksberg

Lauritz Sørensens Vej (CIU)

København S

Amagerkollegiet (CIU)

Hørbrækkerhuset (CIU)

Scandisboligerne (CIU)

Tårnby Kollegiet (CIU)

København V

Åboulevarden (CIU)

Køge

Sygehusvej (RIU)

Næstved

Birkebjerg Kollegiet (RIU)

Skt. Jørgens Kollegium (RIU)

Roskilde

Duebrødre (RIU)

Eriksvej (RIU)

Trekroner (RIU)

ButtonTop


Ældreboliger

Ældreboligerne anvises af den kommune, hvor afdelingen ligger. Hvis du klikker på de enkelte afdelinger, får du yderligere oplysninger om, hvem du skal kontakte med henblik på opskrivning.

Kolding

Kolding Ældreboliger (Kolding Kommune)

København

Frederiksberg

Danasvej (Frederiksberg Kommune)

Rahbekhus (Frederiksberg Kommune)

ButtonTop


Plejeboliger

Ansøgning til plejeboligerne sker gennem et hospital, ældrecenter eller hjemmeplejen i den kommune, hvor afdelingen ligger. Hvis du klikker på de enkelte afdelinger, får du yderligere oplysninger om, hvem du skal kontakte med henblik på opskrivning.

København

Frederiksberg

Sankt Nikolaj Vej (Frederiksberg Kommune)

ButtonTop


Familieboliger

Ansøgning til familieboligerne sker på et særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres hos UBSBOLIG A/S.

København

København S

Polensgade/Hessensgade (UBSBOLIG A/S)

Ølstykke

Bækkegården (UBSBOLIG A/S)

ButtonTop

Forretningsorden  og Årshjul for organisationsbestyrelsen

 

DUAB's bestyrelse

Rasmus Kjær Slot

Bestyrelsesformand

DISfonden

 

Karina Heuer Bach

Bestyrelsesmedlem

DISfonden

 

Maria Køpke

Bestyrelsesmedlem

Danske Elever og Studerendes Kollegieråd

 

Alexander Jarly

Bestyrelsesmedlem

Eriksgaard

 

Asger Martin Højegaard-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Lautrupgård kollegiet

 

Elvina Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Birkerød kollegiet

 

Frederik Kresten Walmar

Næstformand

Amagerkollegiet

 

 

Forretningsfører

DUAB har indgået en forretningsføreraftale, der betyder, at hovedparten af DUAB's administrative opgaver udføres af personale fra UBSBOLIG A/S.

ButtonTop

Hjælp til afdelingsbestyrelsens arbejde

Afdelingsbestyrelsen spiller en vigtig rolle i DUAB's afdelinger.

Afdelingsbestyrelsen sørger for, at beboernes interesser bliver hørt i det daglige samarbejde med DUAB og administrationsselskabet UngesBoligService.dk.

Afdelingsbestyrelsen er også med til at sikre, at afdelingen er et godt sted at bo og at afdelingens husorden og andre regler bliver overholdt.

Her på siden finder du de retningslinjer, DUAB har lavet for at støtte afdelingsbestyrelsernes arbejde.

Retningslinjerne giver overblik over, hvilke regler der gælder for arbejdet, og kommer med forslag til, hvad afdelingsbestyrelsen kan vælge at gøre.

I retningslinjerne kan du finde svar på mange af de spørgsmål, alle afdelingsbestyrelser før eller siden stiller. Både nye og gamle medlemmer af afdelingsbestyrelser kan finde hjælp til at gøre deres arbejde lettere og mere effektivt.

Ved at klikke på den enkelte retningslinje på listen herunder, får du altid den nyeste udgave af retningslinjen.

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du kontakte DUAB.

 

Retningslinjer for arbejdet i afdelingsbestyrelsen

 

ButtonTop

DUAB

Jernbanegade 4, 4. sal
1608 København V

E-mail: info@ubsbolig.dk