DUAB er et boligselskab, der er dannet af repræsentanter for de uddannelsessøgendes landsorganisationer. Selskabet er stiftet for at sikre, at de unge og uddannelsessøgende kan få indflydelse på, hvorfor, hvordan og hvor der bygges nye boliger. Vores formål er at skabe gode boliger, hvor der er behov for det - primært for unge og uddannelsessøgende, men udover ungdomsboliger også almennyttige boliger og ældreboliger.

Vi har tradition for, at de kommende beboere er med til at udforme nye byggerier. Dette sikres gennem byggebestyrelse med de unge uddannelsessøgende, der i stort og småt bestemmer byggeriets udformning. I DUAB satser vi på at bygge boliger, der giver mulighed for et aktivt og frivilligt samvær samtidig med, at den enkelte beboer kan fravælge samværet, når dette ønskes. Samvær skal være en mulighed og ikke en nødvendighed.

Navn, hjemsted og formål

Boligorganisationens ledelse: Repræsentantskabet

Bestyrelsen

Afdelingernes ledelse

Afdelingsbestyrelsen

Valg af revisor

Årsregnskab

Likvidation m.v.

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Boligorganisationen, som er en selvejende almen boligorganisation, bærer navnet DUAB.

Stk. 2:

Boligorganisationen har hjemsted i Københavns Kommune.

Stk. 3:

Boligorganisationen har ingen oprindelig egenkapital.

§ 2

Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.

Stk. 2:

Boligorganisationen kan udover den i Stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet. 

ButtonTop

 


 

Boligorganisationens ledelse: Repræsentantskabet

§ 3

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Stk. 2:

Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 1 repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse, i afdelinger med 1-99 lejemål vælges en repræsentant og i afdelinger med 100-999 vælges 2 repræsentanter.

Stk. 3:

Repræsentantskabet træffer beslutning om:

 1. Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab.
 2. Valg af revisor.
 3. Boligorganisationens byggepolitik.
 4. Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
 5. Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
 6. Grundkøb.
 7. Iværksættelse af nyt byggeri.
 8. Nedlæggelse eller salg af en afdeling.
 9. Ændring af vedtægterne.
 10. Opløsning af boligorganisationen.

Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 4:

Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om:

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 3. Grundkøb.
 4. Iværksættelse af nyt byggeri.
 5. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelsesmøde for flere afdelinger.

Stk. 5:

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i Stk. 4. nævnte områder til boligorganisationens bestyrelse.

Stk. 6:

Repræsentantskabet træffer beslutning om hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger.

Stk. 7:

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere den i Stk. 6 nævnte kompetence til den enkelte afdeling (afdelingsmødet).

Stk. 8:

Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af boligorganisationens bestyrelse, skal udøves af øverste myndighed.

Stk. 9:

Formanden for boligorganisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

§ 4

Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning ordinært repræsentantskabsmøde. Dagsordenen for dette skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.
 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for indeværende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Stk. 2:

Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om , hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for bestyrelsen. Enten formand eller næstformand skal være beboervalgt.

§ 5

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentanter. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25 % af repræsentanterne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmøde samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

§ 6

Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 5.

§ 7

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.

§ 8

Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2:

For at vedtagelse af boligorganisationens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i Stk. 1, 3. og 4. punktum.

Stk. 3:

Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Har boligorganisationen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte nye afdelinger.

Stk. 4:

I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden.

ButtonTop


Bestyrelsen

§ 9

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed ligestillede personer. Herudover udpeges 2 medlemmer af DISfonden og 1 medlem udpeges af kommunen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges suppleanter for disse.

Stk. 2:

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen.

Stk. 3:

Medlemmer af kommunalbestyrelsen i den tilsynsførende kommune kan kun være medlem af bestyrelsen, hvis repræsentantskabet har truffet beslutning om, at kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af boligorganisationens bestyrelse, medmindre de pågældende som boligtagere er valgt af beboerrepræsentanterne i den øverste myndighed.

Stk. 4:

Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
 2. Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.
 3. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
 4. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 5:

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmer er valgt. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende. For kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse.

Stk. 6:

Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder den udpegede suppleant. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 7:

Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. red.

§ 10

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration, og at dette sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Stk. 2:

Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligorganisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter godkendelse på de ordinære afdelingsmøder. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for boligorganisationen.

Stk. 3:

Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør . Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren/direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Dog foretages ansættelse af inspektører for de enkelte afdelinger af bestyrelsen efter indstilling af forretningsføreren/direktøren.

Stk. 4:

Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren. Boligorganisationens bestyrelse kan meddele forretningsføreren fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger.

§ 11

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

Stk. 2:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 3:

Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, får formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4:

I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen fremlægges til godkendelse på det først følgende bestyrelsesmøde.

ButtonTop


Afdelingernes ledelse

§ 12

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder, efter indflytning har fundet sted. Dagsordenen for afdelingsmødet skal dog, jf. Stk. 3., omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidst møde samt godkendelse af afdelingernes driftsbudget for det kommende år.
 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
 5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).
 6. Eventuelt.

Stk. 2:

Fremsætter mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne.

Stk. 3:

Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet.

Stk. 4:

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når boligorganisationens bestyrelse anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boligorganisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 5:

Tager lejerne, i en ny afdeling ikke inden 6 måneder efter indflytningen - om nødvendigt efter opfordring fra boligorganisationen - initiativ til indkaldelse af et afdelingsmøde, påhviler det boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

§ 13

Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære obligatoriske afdelingsmøde. Endvidere udsendes det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2:

Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.

§ 14

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed ligestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige - men uden stemmeret - boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens ledelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret.

Stk. 2:

Enhver, der ifølge Stk. 1, 1. og 3. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens beboere senest 1 uge før mødet.

Stk. 3:

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens lejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært obligatorisk afdelingsmøde.

ButtonTop


Afdelingsbestyrelsen

§ 15

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er lejere i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed ligestillede personer.

Stk. 2:

Med mindre andet besluttes af afdelingsmødet, vælges formanden for afdelingsbestyrelsen særskilt, dog vælger den første afdelingsbestyrelse formand af sin midte. Hvert andet år afgår formanden, men genvalg kan finde sted.

Hvis formanden afgår i valgperioden, kan afdelingsbestyrelsen konstituere sig med en ny formand af sin midte. Denne funktionsperiode begrænses til tiden indtil næste ordinære afdelingsmøde, hvor der vælges en ny formand.

Stk. 3:

Afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne, men genvalg kan finde sted. Afgangsordenen for samtlige valgte medlemmer bestemmes ved lodtrækning og ellers efter den rækkefølge, hvori medlemmerne er valgt. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan i valgperioden kun ved beslutning på et afdelingsmøde blive frataget sit mandat.

Stk. 4:

På afdelingsmødet vælges mindst 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for en periode på 1 år. Afgår et medlem af afdelingsbestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten og sidder det afgåede medlems periode ud. 

§ 16

Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.

Stk. 2:

Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3:

Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

§ 17

Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.

Stk. 2:

Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3:

Afdelingsbestyrelsen forelægger overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden de iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Afdelingsmødet kan endvidere træffe beslutning om beboernes ret til at udføre forbedringer m.v. af boligerne udover den fastsatte positivliste, jf. § 69 og § 70 i lov om almene boliger.

Stk. 4:

Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5:

Udførelse af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6:

Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen.

Stk. 7:

Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligorganisationens ledelse.

Stk. 8:

Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

Stk. 9:

Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk. 10:

Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens lejere.

Stk. 11:

Boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 12:

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere beslutning om udførelsen af sit erhverv.

ButtonTop


Valg af revisor

 § 18

Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.

ButtonTop


Årsregnskab

§ 19

Boligorganisationens og dens afdelingers regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2:

Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligorganisationen og den enkelte afdelinger.

§ 20

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Er forretningsfører/direktør ansat, underskriver denne også regnskabet.

§ 21

Det godkendte årsregnskab samt en genpart heraf skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, Stk. 3, til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

ButtonTop


Likvidation m.v.

§ 22

Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.

ButtonTop

 

- - - -

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget af bestyrelsen/fællesmødet 30.6.1998.

 

 

 

 

2018

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 10. april 2018 
Referat_DUAB_10._april_2018Bilag til punkt 4,  Bilag_til_punkt_6
Bilag_til_punkt_7,  Bilag_A_til_punkt_8Bilag B_til_punkt_8

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 20. februar 2018
Referat DUAB 20 februar 2018, Bilag til punkt 6

2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 6. december 2017
Referat DUAB 6. december 2017Bilag til punkt 8

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 25. oktober 2017
Referat DUAB 25. oktober 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 22. august 2017
Referat DUAB 22. august 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 29. maj 2017
Referat DUAB 29. maj 2017

Referat af repræsentantskabsmøde den. 29. maj 2017
Referat repræsentantskabsmøde DUAB 29. maj 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 30. marts 2017
Referat DUAB 30. marts 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 21. februar 2017
Referat DUAB 21. februar 2017

2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 1. december 2016
Referat DUAB 1. december 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 12. oktober 2016
Referat DUAB 12. oktober 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 25. august 2016
Referat DUAB 25. august 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den. 15. juni 2016
Referat DUAB 15. juni 2016

Referat af repræsentantskabsmøde den 26. maj 2016
Referat DUAB 26. maj 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2016
Referat DUAB 9. februar 2016

   ButtonTop

2015

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. december 2015
Referat DUAB 10. december 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2015
Referat DUAB 21. oktober 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. august 2015
Referat DUAB 24. august 2015

Referat af repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015
Referat DUAB 28. maj 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 23. april 2015
Referat DUAB 23. april 2015

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar 2015
Referat DUAB 17. februar 2015

  ButtonTop


 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2014
Referat DUAB 20. november 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 21. oktober 2014
Referat DUAB 21. oktober 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 9. september 2014
Referat DUAB 9.september 2014 

Referat af repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
Referat DUAB 27. maj 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 12. april 2014
Referat DUAB 12. april 2014

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 4. februar 2014
Referat DUAB 4. februar 2014

  

ButtonTop

 


2013

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 12. december 2013
Referat DUAB - 12. december 2013

 

ButtonTop 

Opskrivning til DUAB's boliger foregår forskellige steder, afhængig af boligtype og geografisk placering.

Ungdomsbolig - Ældrebolig - Plejebolig - Familiebolig 

 

Ungdomsboliger

Opskrivning til ungdomsboligerne sker gennem de regionale indstillingsudvalg for kollegie- og ungdomsboliger gennem boligportalen Findbolig.nu. Hvis du klikker på de enkelte afdelinger, kommer du direkte til det relevante indstillingsudvalg.

Ballerup

Lautrupgård (CIU)

Sportskollegiet (CIU)

Birkerød

Birkerød Kollegiet (CIU)

Helsingør

Kronborg Kollegiet (CIU) 

Hillerød

Industri & Håndværker Kollegiet (CIU)

Kolding

Fynsvej (STUDENTKOLDING)

Kolding Ungdomsboliger (STUDENTKOLDING)

København

Frederiksberg

Lauritz Sørensens Vej (CIU)

København S

Amagerkollegiet (CIU)

Hørbrækkerhuset (CIU)

Scandisboligerne (CIU)

Tårnby Kollegiet (CIU)

København V

Åboulevarden (CIU)

Køge

Sygehusvej (RIU)

Næstved

Birkebjerg Kollegiet (RIU)

Skt. Jørgens Kollegium (RIU)

Roskilde

Duebrødre (RIU)

Eriksvej (RIU)

Trekroner (RIU)

ButtonTop


Ældreboliger

Ældreboligerne anvises af den kommune, hvor afdelingen ligger. Hvis du klikker på de enkelte afdelinger, får du yderligere oplysninger om, hvem du skal kontakte med henblik på opskrivning.

Kolding

Kolding Ældreboliger (Kolding Kommune)

København

Frederiksberg

Rahbekhus (Frederiksberg Kommune)

ButtonTop


Plejeboliger

Ansøgning til plejeboligerne sker gennem et hospital, ældrecenter eller hjemmeplejen i den kommune, hvor afdelingen ligger. Hvis du klikker på de enkelte afdelinger, får du yderligere oplysninger om, hvem du skal kontakte med henblik på opskrivning.

København

Frederiksberg

Danasvej (Frederiksberg Kommune)

Sankt Nikolaj Vej (Frederiksberg Kommune)

ButtonTop


Familieboliger

Ansøgning til familieboligerne sker på et særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres hos UBSBOLIG A/S.

København

København S

Polensgade/Hessensgade (UBSBOLIG A/S)

ButtonTop

DUAB's bestyrelse

Karina Heuer Bach

Bestyrelsesformand

DISfonden

 

Martin Jensen

Bestyrelsesmedlem

Lautrupgård

 

Bjarke Lindemann Jepsen

Bestyrelsesmedlem

DISfonden

 

Robert Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Københavns Kommune

 

Stine Juul

Næstformand

Tårnby Kollegiet

 

Annelise Synnestvedt

Bestyrelsesmedlem

Rahbekhus

 

Mathilde Lund Schjøtz

Bestyrelsesmedlem

Tårnby kollegiet

 

Henrik Qvistgaard

Suppleant

Danasvej

 

Forretningsfører

DUAB har indgået en forretningsføreraftale, der betyder, at hovedparten af DUAB's administrative opgaver udføres af personale fra UBSBOLIG A/S.

ButtonTop

Hjælp til afdelingsbestyrelsens arbejde

Afdelingsbestyrelsen spiller en vigtig rolle i DUAB's afdelinger. 

Afdelingsbestyrelsen sørger for, at beboernes interesser bliver hørt i det daglige samarbejde med DUAB og administrationsselskabet UngesBoligService.dk.

Afdelingsbestyrelsen er også med til at sikre, at afdelingen er et godt sted at bo og at afdelingens husorden og andre regler bliver overholdt.

Her på siden finder du de retningslinjer, DUAB har lavet for at støtte afdelingsbestyrelsernes arbejde.

Retningslinjerne giver overblik over, hvilke regler der gælder for arbejdet, og kommer med forslag til, hvad afdelingsbestyrelsen kan vælge at gøre.

I retningslinjerne kan du finde svar på mange af de spørgsmål, alle afdelingsbestyrelser før eller siden stiller. Både nye og gamle medlemmer af afdelingsbestyrelser kan finde hjælp til at gøre deres arbejde lettere og mere effektivt.

Ved at klikke på den enkelte retningslinje på listen herunder, får du altid den nyeste udgave af retningslinjen.

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du kontakte DUAB.

 

Retningslinjer for arbejdet i afdelingsbestyrelsen

 

ButtonTop

DUAB

Jernbanegade 4, 4. sal
1608 København V

E-mail: info@ubsbolig.dk